Home>>Nieuws>>Beste leraar voor de klas

Beste leraar voor de klas

16 feb 2017
Beste leraar voor de klas

Een beter loongebouw en carriĆØreperspectief, het schrappen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en meer diversiteit in lerarenteams. Een greep uit de ideeĆ«n die door politici en vertegenwoordigers van het onderwijsveld werden geopperd tijdens Onderwijspoort. De PO-Raad organiseerde het debat om, zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, stil te staan bij een belangrijk vraagstuk: hoe behouden en krijgen we de beste leraren voor de klas? Voorzitter was Boris van der Ham

Door: Jan Anthonie Bruijn

Op 16 februari, de dag waarop het Centraal Planbureau (CPB) in een zaaltje verderop de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s presenteerde, was Nieuwspoort het decor voor de discussie over één van de belangrijkste doelstellingen uit het Actiepuntenprogramma van de PO-Raad: ‘de beste leraren voor de klas’. Dat de aanwezige politici en vertegenwoordigers uit het veld zich allemaal achter deze ambitie schaarden, werd geïllustreerd door een opmerking van Liesbeth Verheggen, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb): ,,De handtekening van de AOb kan zo onder deze actiepunten.’"

Maar het verwezenlijken van deze ambitie gaat niet zomaar, zo liet senator Jan Anthonie Bruijn in zijn inleidende betoog weten door dichter Willem Elsschot te citeren: ,,Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.’’ En dus moesten de panelleden en politici op de proppen komen met voorstellen om deze belemmeringen weg te nemen, zodat die beste leraren daadwerkelijk voor de klas kunnen komen te staan.

Een eerste maatregel die alle aanwezigen hoog nodig achtten, is het verbeteren van het loongebouw. PvdA-Kamerlid Loes Ypma: ,,We moeten echt iets gaan doen aan de salariëring en carrièreperspectieven van leraren in het primair onderwijs.’’ Haar VVD-collega Pieter Duisenberg beaamde dat en gaf aan uit te kijken naar het vergelijkend onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) naar naar de loongebouwen in het onderwijs en de daaropvolgende acties. ,,Ik kan het verschil tussen de salarisschalen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs namelijk niet uitleggen, dat moet gelijk getrokken worden’’, aldus Duisenberg.

Betere beloning en carrièreperspectieven voor leraren in het primair onderwijs zullen op hun beurt ook bijdragen aan het verwerkelijken van een andere wens van de zaal: meer diversiteit in lerarenteams. Vertegenwoordigers van de Academische Pabo’s Nederland en de landelijke Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) benadrukten de toegevoegde waarde van leraren met academische vaardigheden in een team. Ypma erkende het belang hiervan: ,,Een divers samengesteld team versterkt elkaar.’’

Wat betreft ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins gaat diversiteit niet alleen over het opleiden en aantrekken van academisch geschoolde leerkrachten. ,,We missen de helft van onze bevolking in het primair onderwijs: mannen’’, stelde hij vast. ,,Het is ongelooflijk waardevol voor kinderen als zij gedurende hun basisschooltijd ook les krijgen van een meester, daar leer je toch andere dingen van.’’

Tot slot bogen de aanwezige politici zich over de mogelijkheden om het lerarentekort tegen te gaan. Naast dat academische leerkrachten goed zijn voor de diversiteit van lerarenteams, is het aantrekken van vwo'ers via de route van een academische lerarenopleiding ook een oplossing voor het lerarentekort. Volgens Michel Rog, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, moet er vooral ingezet worden op het aantrekken van zij-instromers. ,,Maar hiervoor moet de status van het beroep wel eerst worden verhoogd’’, aldus het Kamerlid. Eppo Bruins was het hiermee eens en kondigde aan volgende week een motie in te gaan dienen die de subsidieregeling voor zij-instromers ruimer moet maken.

Daarnaast moet wat Bruins betreft de Wet werk en zekerheid (Wwz) zo snel mogelijk geschrapt worden voor het primair onderwijs. Hij kreeg veel bijval voor dit pleidooi, waaronder van PO-Raad-voorzitter Rinda den Besten. In haar slotwoord wees zij op de eensgezindheid van de aanwezigen en prees zij de samenwerking tussen de verschillende partijen. ,,Alleen door samen op te trekken, kunnen we het meeste bereiken voor de sector’’, besloot zij.