Home>>Nieuws>>Advies Humanisten aan VVD, CDA, D66, CU

Advies Humanisten aan VVD, CDA, D66, CU

03 jul 2017
Advies humanisten aan vvd cda d66 cu

Gerrit Zalm gaat deze week als informateur de inhoudelijke start maken met de formatie. Het Humanistisch Verbond vraagt via Zalm in een brief een aantal zaken mee te geven aan de onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Zoals aandacht voor de positie van ‘ongelovigen’ wereldwijd, immateriële zorg voor ouderen. Ook roepen we op om de besluitvorming bij Voltooid Leven 'niet stil te laten vallen'.

Het Humanistisch Verbond  beoordeelt een toekomstige regering op haar rol bij de bescherming van verworven persoonlijke vrijheden, zelfbeschikking en de vrijheid van meningsuiting. Tegelijk vragen wij meer. De volgende regering kan niet volstaan met het handhaven van de status quo. Er zullen nieuwe stappen moeten worden gezet. Discriminatie, ongelijke behandeling maar ook verwijdering tussen bevolkingsgroepen bijvoorbeeld is een toenemend probleem. Daar zal met kracht tegenwicht aan geboden moeten worden, zowel door wetgeving, als door het steunen van maatschappelijke en culturele initiatieven en het verbeteren van het onderwijs.

Bij zelfbeschikking spelen er nieuwe dilemma’s, of het nu gaat om medisch-ethische kwesties of de vrijheid om naar eigen keuze een gezin te vormen en de eigen erfenis na te laten. Ook de vrijheid van meningsuiting mag niet als een gegeven worden beschouwd. Door dreiging van fanatiek geweld kan een ongewenste vorm van zelfcensuur ontstaan, bijvoorbeeld wanneer het religiekritiek betreft. Steeds blijk dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en voortdurend onderhouden dient te worden. 

Hoewel de rechten van niet-religieuze mensen in Nederland over het algemeen wettelijk goed geregeld zijn, is de praktijk weerbarstiger. Het vrijzinnig beleven van een godsdienst, het verlaten van een godsdienst, of het hebben van een niet-religieuze levensovertuiging ook in Nederland nog dikwijls problematisch. Waar dit probleem vroeger vooral speelde in streng-christelijke omgevingen, zien we dit probleem nu in streng-islamitische hoek. Ook atheïstische asielzoekers in Nederland hebben last van onbegrip, pesterijen en dreiging. Wij vragen de onderhandelaars uitdrukkelijk om daar aandacht voor te hebben.

De positie van ‘ongelovigen’ wereldwijd is nog veel problematischer. In 55 landen ter wereld staan er hoge straffen op religiekritiek, en in 13 streng-islamitische landen kan een afvallige of ‘godslasteraar’ zelfs de doodstraf krijgen. Zij worden in veel landen door wetgeving behandeld als tweederangsburgers. Intussen is de groep wereldburgers die ‘non-affiliated’ is, na het christendom en de islam, de derde grootste groep in de wereld. Wij roepen de onderhandelaars op om in het buitenlands beleid Nederland met nog meer kracht aandacht te laten vragen voor het recht om zelf een levensovertuiging te kiezen.

Drie maanden geleden lanceerden het Humanistisch Verbond, de Universiteit voor Humanistiek, Stichting Humanitas Rotterdam, de landelijke Vereniging Humanitas, en een aantal Humanistische geestelijk begeleiders het Pleidooi voor een Gouden Pact. In dit manifest sluiten wij aan bij de publieke discussie over de plek die (kwetsbare) ouderen in onze samenleving innemen en pleiten wij voor meer zeggenschap van ouderen zelf, waardige zorg en een inclusieve samenleving. 

Het manifest heeft inmiddels veel weerklank gekregen, bij uiteenlopende organisaties, zorgverleners en geestelijk begeleiders. Aan het begin van deze nieuwe formatieperiode wil ik u de kern van onze boodschap op het hart drukken: persoonlijke zorg vereist niet alleen meer geld of meer handen aan het bed. Het vraagt ook om aandacht voor immateriëlezorg. Mensen zijn immers meer dan een medische zorgvraag alleen.

Het Humanistisch Verbond heeft geconstateerd dat in de discussie over goede zorg regelmatig het voorgenomen wetsvoorstel ‘Voltooid Leven’ wordt betrokken. Sommigen stellen dat het verder aanpassen van de euthanasiewetgeving niet nodig is zolang er maar goede zorg wordt geboden. Hoewel bij vraagstukken als eenzaamheid er zeker veel te winnen valt bij een drastische verbetering van de zorg, staan deze discussies uiteindelijk los van elkaar. Er is een groep ouderen die er weloverwogen voor wil kunnen kiezen om hun leven te beëindigen, zonder dat er een medische aanleiding is. Het Humanistisch Verbond vindt het van medemenselijkheid getuigen om niet bij die vraag weg te lopen. Wij achten het daarom van groot belang dat die discussie de komende jaren niet stilvalt.