Home>>In de media>>Milieubeleid D66 verdient krediet (Volkskrant)

Milieubeleid D66 verdient krediet (Volkskrant)

23 mei 2003
Milieubeleid d66 verdient krediet volkskrant

Op vrijdag 23 mei stond in de Volkskrant een artikel over milieubeleid van D66. Dit was een reactie op een artikel van Vera Dalm (Milieudefensie en gemeenteraadslid Groenlinks).

Vera Dalm, directeur van Milieudefensie, schrijft in de Volkskrant (21 mei) over het milieu en natuurbeleid van het volgende kabinet. Ook Balkenende II is helaas geen groen droomkabinet, daarin heeft ze gelijk. Maar het Hoofdlijnenakkoord is op het punt van natuur en milieu een stevige verbetering ten opzichte van het grijze strategisch akkoord van CDA/VVD/LPF. Dankzij D66. Het is dan ook ronduit belachelijk dat Dalm in haar artikel D66 vergelijkt met de LPF. Ze stelt zelfs dat D66 wat betreft mobiliteitsbeleid "de LPF rechts inhaalt". Terecht constateert ze dat het "kwartje van Kok" door het nieuwe kabinet niet bij de pomp wordt teruggegeven. Dit beleid staat haaks op wat de LPF wilde, daar zou Dalm blij mee moeten zijn. Dalm zegt echter dat de twee miljard die daardoor vrijkomt puur naar asfalt gaat. Dat is gewoon niet waar . Als Dalm het hoofdlijnenakkoord goed had gelezen dan had ze gezien dat dit geld ook uitdrukkelijk naar het broodnodige onderhoud van spoorwegen en vaarwegen gaat. Daarnaast zullen de gelden voor het meerjarig investeringsprogramma transport (MIT) vooral worden ingezet voor de knelpunten in het openbaar vervoer! En heeft Dalm gezien dat er voor het eerst in een regeerakkoord wordt gesproken over een heuse kilometerheffing voor vrachtverkeer? Natuurlijk pleit D66 nog steeds voor een algemene kilometerheffing, maar het is een wezenlijke omslag dat we nu de eerste stappen doen. Dankzij D66. Ik moet helaas constateren dat Dalm de neiging heeft om op deze punten zeer selectief te lezen en de waarheid onrecht aandoet. In de broeierige politieke arena kan je dit soort mist verwachten, maar niet van een vertegenwoordiger van een milieuorganisatie. Kan Dalm het D66 kwalijk nemen dat wij hebben willen voorkomen dat het grijze CDA/VVD/LPF beleid ongestoord voort zou worden gezet? Milieubeleid is naar mijn mening gediend met een partij die de vuurlinie opzoekt om een aantal milieupunten te realiseren, ook als dat tegen de stroom in moet. Of horen groene partijen in schoonheid aan de zijlijn te blijven staan om overigens niks te bereiken voor het milieu? Ook Balkenende II is geen groen droomkabinet. Maar het Hoofdlijnenakkoord is weldegelijk een duidelijke verbetering ten opzichte van het strategisch akkoord van CDA/VVD/LPF. Waar eerst 90 miljoen werd bezuinigd op natuur, komt er nu 250 miljoen structureel bij voor de ecologische hoofdstructuur (EHS) en de reconstructie. In ons verkiezingsprogramma stond 300 miljoen; niet gek voor een partij van zes zetels in tijden van bezuinigingen. Zelfs hier is Dalm zuur en vindt het "bescheiden", terwijl de voorzitter van Natuurmonumenten het per brief een "aansprekend" bedrag vindt en D66 inmiddels heeft gecomplimenteerd voor de inzet. Wat hebben we nog meer bereikt? Er komt voor bijna een half miljard aan vergroening van het belastingstelsel, er komt een moratorium voor gasboringen in de Biesbosch. Er staat zelfs een passage over 10% biologische landbouwproductie in 2010. Zonder D66 had dat er niet ingestaan. Dalm citeert in haar artikel gelukkig wel correct uit een artikel over de D66-visie op landbouwbeleid. Inderdaad, D66 wil af van de bulkproductie van de bio-industrie en wil graag dat de sector verder innoveert. Ook staat D66 voor strenge regels voor dierenwelzijn, te beginnen in Nederland. Deze standpunten zullen we de komende jaren blijven herhalen, ook in de Tweede Kamer. Helaas denken VVD en CDA daar geheel anders over en hebben we hier helaas maar een minimale gemeenschappelijke afspraak over kunnen maken in het Hoofdlijnenakkoord. De regering, zo staat er, zal in Europees verband pleiten voor verscherping van de normen. D66 neemt die zin heel letterlijk: de regering zal met concrete initiatieven moeten komen, bijvoorbeeld bij het Europees voorzitterschap in 2004. Voor de rest behoud D66 zich het recht voor om met eigen initiatieven te komen voor innovatie en verduurzaming van de landbouw. We zullen ook met eigen initiatieven komen voor labeling van kernenergie en pleiten voor een gebiedsvisie voor de Waddenzee. Sinds de kamerverkiezingen van 2002 en 2003 zijn de groengezinde partijen weliswaar in de minderheid, maar dat ontslaat ons niet van de verplichting uit te splitsen welke initiatieven wél kans hebben om een meerderheid te halen in deze Tweede Kamer. Bij het CDA zijn daar immers zeker openingen voor. D66 heeft met haar geringe omvang op punten van de EHS, Biesbosch, vergroening van het belastingstelsel, openbaar vervoer en biologische landbouw duidelijke zaken binnengesleept. Daarmee is Balkenende II nog niet ons ideale groene kabinet, maar dit te hebben bevochten is zinvoller dan in schoonheid aan de kant te staan, slechts bulkoppositie te bedrijven en deze vier jaar geheel verloren laten gaan voor natuur en milieu. Dat zou pas echt cynisch zijn. Boris van der Ham Lid van de Tweede Kamer voor D66