Home>>Nieuws>>Thuiszittende leerling onacceptabel

Thuiszittende leerling onacceptabel

04 nov 2011
Thuiszittende leerling onacceptabel

D66-kamerlid Boris van der Ham vindt het onacceptabel dat duizenden leerlingen onterecht thuiszitten. Van der Ham: "Er is een leerplicht, maar als scholen geen trek in bepaalde kinderen hebben, bestaat er voor deze leerlingen geen afdwingbaar recht op onderwijs."

Deze schrijnende situatie kreeg deze week opnieuw een gezicht door een artikel in dagblad METRO over een meisje dat op geen enkele school wordt toegelaten. Omdat in haar leerlingdossier stond geschreven dat ze op een eerdere school gepest was, vonden nieuwe scholen dit te lastig en weigerde haar toegang tot de school.

Van der Ham verzette zich in de METRO tegen deze gang van zaken. "Ons schoolsysteem moet kwetsbare leerlingen juist willen opnemen. Juist zij verdienen goed en veilig onderwijs." Van der Ham vindt het onbegrijpelijk dat ouders in de toekomst nauwelijks worden betrokken bij het opstellen van een leerlingdossier. Van der Ham: "De professionals op een school moeten elkaar natuurlijk informeren over een kind, maar ik vind dat ouders in ieder geval het recht op inzage in zo'n dossier moeten hebben."

D66 heeft de minister van Onderwijs vandaag gevraagd om de problemen van thuiszitters nu echt ter hand te nemen. Van der Ham wijst er bij de minister op dat het recht op onderwijs internationaal-rechtelijk is vastgelegd, en dat Nederland hierin in gebreke blijft. Ook is de privacy van leerlingen in gevaar als leerlingdossiers in verkeerde of ondeskundige handen komt. D66 wil de wet wijzigen opdat ouders inzagerecht krijgen en leerlingen een recht op onderwijs.

 

---

UIT METRO:

Duizenden leerplichtige scholieren onterecht thuis

Veel scholen zijn ze liever kwijt dan rijk: kinderen met een lastige reputatie, ongelukkige schoolloopbaan of gebruiksaanwijzing

Elke dag zitten er duizenden leerplichtige scholieren uit het basis- en voortgezet onderwijs onterecht thuis. Scholen willen hen niet opnemen, omdat deze kinderen een negatief leerlingdossier hebben. De Nationale Ombudsman, deskundigen uit het onderwijs, de politiek en de betrokken ouders maken zich hierover ernstige zorgen. Zij vinden dat het leerlingdossier geen gekleurde en negatief geladen informatie mag bevatten.

“Toch gebeurt dit op grote schaal”, zegt onderwijsadvocate Katinka Slump. “Dossiers die, buiten de ouders om, zijn opgesteld om een standpunt te onderbouwen zijn gevaarlijk en worden een verslag van gemiste kansen.” Onder de thuiszitters bevinden zich hoogbegaafde en gepeste kinderen, maar ook jongeren met leer- of gedragsproblemen. De nationale Ombudsman noemt het een “grote misstand” dat zoveel kinderen zo lang thuis zitten. Jaarlijks gaat het om duizenden gevallen. Het leerlingdossier dient voornamelijk persoonlijke en test- en rapportgegevens te bevatten, maar wordt steeds vaker gebruikt om opvattingen over een pupil te ventileren. Ook richting andere scholen. Slump vindt dat het zo niet langer kan. “Het gaat mis als scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs in het leerlingdossier vooral hun eigen opvattingen vermelden. Doordat de visie van ouders in het dossier ontbreekt is het beeld van het kind onvolledig. Scholen doen vooral verslag van de gedragsproblemen van de leerling op school, terwijl dit gedrag een gevolg kan zijn van de situatie in de klas of van gebrek aan begeleiding ”

Slump pleit voor een andere rol van de ouders. “Informatie uit het leerlingdossier duikt te pas en te onpas op. Ouders krijgen vaak niet eens inzage in het dossier van hun kind en geen gelegenheid om op de inhoud commentaar te leveren. Als ouders hun kind in het dossier niet herkennen kan dit leiden tot conflicten met scholen. Een kind met ‘lastige’ ouders is op scholen vaak niet meer welkom. Als een nieuwe school, buiten de ouders om, een aanvechtbaar belastend dossier in handen krijgt, kan dat zich als een boemerang tegen een leerling keren.” Scholen zijn echter terughoudend als het gaat om het geven van inzage in de leerlingdossiers, omdat zij worden afgerekend op eindresultaten en doorstroomcijfers. “Leerlingen die extra zorg of begeleiding nodig hebben, of ze nu hoogbegaafd zijn of gewoon dwars, vormen een risicofactor. Deze leerlingen kosten meer tijd en professionele inzet terwijl succes niet zeker is. Een school met een goed zorgbeleid wordt vaak beloond met nog meer zorgleerlingen. Deze scholen verdienen bij de beoordeling van de kwaliteit extra punten.”

Het ministerie van Onderwijs inventariseert momenteel in het onderwijsveld de ervaringen met de leerlingdossiers, omdat er nieuwe wetgeving aan zit te komen. Slump vreest echter dat straks negatieve informatie over leerlingen op het internet terechtkomt. “Van kansen voor kinderen is dan geen sprake meer. Van dat schrikbeeld kan ik ‘s nachts echt wakker liggen. Ik lees veel leerlingdossiers en kan goed beoordelen of een stuk met liefde voor de leerling is opgemaakt, of niet.”

 

“Schooldirectrice loog over onze dochter”

 

 

Metro sprak met de ouders van Gemma (12), een meisje dat op de basisschool langdurig gepest werd, daarbij een verbrijzelde knie opliep, maar voor een dichte deur kwam te staan toen ze radeloos aanklopte bij een andere school.

Haar vader: “De directrice van haar school zette allerlei aantoonbare leugens in het leerlingdossier. Zoals dat Gemma op de nominatie stond uit huis te worden geplaatst, omdat wij - haar ouders - haar onterecht thuis hielden nadat ze van een knie-operatie moest herstellen. Dat dossier stuurde ze doodleuk op naar allerlei instanties en haar collega’s. Welkom in onderwijsland, waar je als ouder geen constructief commentaar mag leveren en opkomen voor je kind.”

Onderwijskundige Peter de Vries, auteur en expert bij CPS Onderwijsontwikkeling en Advies, sprak ook met de ouders: “Ik ken dit soort verhalen. Vreselijk. Als het klopt wat deze mensen vertelden gaat die directrice ver over de grens.”

D66 wil inzagerecht

  • Voor Boris van der Ham, Tweede Kamerlid voor D66, moet er snel een inzagerecht komen. “Ouders moeten hun recht op inzage en inspraak rond het leerlingdossier daarom snel kunnen afdwingen. Het gaat hier om de opperste privacy van kinderen. Een leerlingdossier mag geen stigma voor kinderen worden.” Momenteel wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de toekomst van het leerlingdossier.